With franck muller swiss replica replica cartier roadster watches replica tag heuer silverstone this exceptional watch, the watchmakers at Le Brassus chose a cutting-edge material that's a first in the watch-making industry: forged carbon, labored utilizing a process lent in the aeronautics industry. Selected because of its excellent resistance and lightness, forged carbon is coupled with a ceramic material for that crown and pushers, with vulcanised rubber. The chronograph can be obtained entirely in forged carbon, in pink gold and carbon, or platinum and carbon.

Cartier Rotonde Replica Replica Watches China www.watchreplical.com

Főoldal / Hírek / A gazdák mentesülhetnek az e-útdíj fizetése ...
2013. július 14.    
A gazdák mentesülhetnek az e-útdíj fizetése alól
A gazdák mentesülhetnek az e-útdíj fizetése alól

A 243/2013. (VI. 30.) kormányrendelet lehetőséget teremt arra, hogy a mezőgazdasági termelők a gépjárművük után úgynevezett nullás bizonylati jegyet válthassanak ki 30 nap érvényességgel. Az adott időtartam alatt mentesülnek az e-útdíj fizetése alól. Így a termelőknek saját székhelyük és telephelyük, földjük között a termények betakarításánál, szállításánál nem kell elektronikus útdíjat fizetniük.

mezőgazdaság, gép, közlekedés

A díjfizetés alóli mentességi kérelmet az illetékes területi jegyzőhöz kell benyújtani, a hatósági bizonyítványt a jegyzők három napon belül kiállítják.

 

A 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet szövege:

 

A Kormány az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény

28. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: kérelmező):

a) őstermelő vagy az az egyéni vállalkozó, akinek a legutolsó lezárt évi eredménykimutatása szerint

árbevételének legalább 50%-a az 1. mellékletben felsorolt, önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ)

szerinti kódoknak megfelelő mezőgazdasági tevékenységek legalább egyikének főtevékenységként való

folytatásából származik,

b) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyéni

cég, szövetkezet, egyesülés, amely a legutolsó lezárt évi beszámolója vagy az egyszerűsített éves

beszámolója szerinti konszolidált nettó árbevételének legalább 50%-a a 2. mellékletben felsorolt,

Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR) szerinti kódoknak megfelelő

mezőgazdasági tevékenységek legalább egyikének főtevékenységként való folytatásából származik, vagy

c) szövetkezet vagy korlátolt felelősségű társaság, amelyet az agrárpolitikáért felelős miniszter külön

jogszabály alapján termelői csoportként vagy termelői szervezetként elismert és az 1. vagy 2. mellékletben

meghatározott tevékenységet végzi.

2. § (1) A kérelmező a székhely vagy lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzőjétől kérelmezheti az autópályák

kivételével, a 3. melléklet szerinti termények közül a kérelemben meghatározott termény szállítására vonatkozó,

a jegyző illetékességi területén található vagy azon kívül eső, a kérelmező székhelye vagy lakóhelye és

a használatában álló termőföld, tanya vagy telephely közötti útdíjköteles elemi útszakaszra vonatkozó – július 1-je és

november 30-a között – a kérelemben meghatározott termény betakarításának időtartamáig, de legfeljebb 30 napig

érvényes, díjmentes – viszonylati jegy váltására jogosító hatósági bizonyítvány kiadását.

(2) A jegyző által kiállított hatósági bizonyítvány az abban meghatározott termény betakarításának – a hatósági

bizonyítvány szerint megállapított – időtartamáig érvényes.

(3) A (2) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás illetékmentes.

3. § A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelmező

aa) családi és utónevét vagy megnevezését,

ab) lakcímét vagy székhelyét,

b) kérelmező belföldi kézbesítési címét,

c) a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az 1. § szerinti mezőgazdasági termelőnek minősül,

d) a terménykör megjelölését, amelyre vonatkozóan a hatósági bizonyítvány kiállítását kéri,

e) az útdíjköteles elemi útszakasz megjelölését,

f ) a kérelmező által üzemeltetett gépjármű forgalmi rendszámát, valamint

g) a kérelmező saját kezű vagy cégszerű aláírását.

4. § A kérelmező felelős a kérelemben meghatározott adatok valódiságáért.

5. § (1) A hatósági bizonyítványt a jegyző a kérelem beérkezésétől számított 3 napon belül, 2 példányban állítja ki.

(2) A hatósági bizonyítvány tartalmazza

a) a kérelmező által üzemeltetett gépjármű forgalmi rendszámát,

b) a díjkategóriát,

c) az arra vonatkozó rendelkezést, hogy a kérelmező mely útdíjköteles elemi útszakaszra vonatkozóan jogosult

díjmentes viszonylati jegy kiváltására,

d) az arra vonatkozó rendelkezést, hogy mely terményt szállíthatja, valamint

e) a termék betakarításának legfeljebb 30 napos időtartamának kezdő- és végnapját.

(3) A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a honlapján történő közzététel útján a jegyző rendelkezésére bocsátja

a települési önkormányzatok e rendelet hatálya alá tartozó útdíjköteles útszakaszokra vonatkozó hatályos jegyzékét.

6. § A jegyző által kiállított hatósági bizonyítvánnyal az egyetemes útdíjszolgáltató a hatósági bizonyítványban

megjelölt útdíjköteles elemi útszakaszokra díjmentes viszonylati jegyet állít ki a kérelmező részére.

7. § Ez a rendelet 2013. július 2-án lép hatályba.

 

(Forrás: Agrya-közlemény)

 

Vissza a lap tetejére 
Kapcsolódó témakörök

Replica Fendi Shopping Bag Balenciaga Replica Shoulder Bags Replica Celine Blade Bag Gucci Replica jackie bag

 

Jobb oldali bannerek (120x240 px)

 

Jobb oldali bannerek

 


RSSMédiaajánlatImpresszumVidék és Gazdaság © 2013